آموزش ترجمه: زبان آموزی یا مترجمی

نویسنده

چکیده

برنامه ریزی درسی بر اساس معیارهای علمی، از اصول اولیه برنامه ریزی آموزشی
می باشد و تعریف امکانات و ابزارها نیز باید در این راستا صورت گیرد. چانچه
برنامه های آموزشی فقط با توجه به افراد و امکانات موجود و با معیارهای غیرعلمی
تدوین گردد، هم کمیت و کیفیت رشته خدشه دار می شود و هم برنامهء تدوین شده
منجر به اتلاف وقت، هزینه و نیروی انسانی خواهد شد. انطباق برنامه با معیارهای
علمی روز و بازنگری و روزآمد کردن برنامه براساس یافته ها و نیازها، از ضروریات
هر رشته و از جمله وظایف برنامه ریزان در گروه های آموزشی می باشد. تجربهء بدست
آمده در سالیان گذشته بستری مناسب برای بررسی و نقد اشکالات ساختاری و محتوایی برنامهء درسی دورهء کارشناسی مترجمی زبان آلمانی فراهم ساخته است تا این
برنامه مورد بازبینی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Course description and study program requires specific educational
criteria. The primary criteria are a thorough study plan inclusive of resources available and accessible to the study of that particular course. However, if a
study program is solely based upon the level of students and availability of resources, and non- academic parameters, the consequences would be as such: the quality of work would be destroyed and put under question and
ultimately would result in a waste of human effort. Thus a curriculum or study program should be accorded to the needs and requirements of the present time as needs and expectations are rapidly changing. Experience gained from the last few teaching years offers a positive insight to the academic staff to probe critically into the syllabus of undergraduate courses in German language translation and hopefully this will remedy the inborn deficiencies of several courses that have been weak in terms of structure and content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Axis
  • Content
  • Curriculum
  • Structure
  • teaching
  • translating