بررسی ماهیت معنای دستوری در علم صرف روسی

نویسنده

چکیده

زبان شناسان روسی در حوزهء علم صرف به بررسی ماهیت "معنای دستوری " پرداخته و سعی می کنند تا با یافتن و مطرح ساختن یک سری خصوصیات، معنای دستوری را از سایر معانی- به ویژه معنای لغوی- متمایز سازند. بسیاری از زبان شناسان روس، معنای دستوری را یک عنصر دو وجهی می دانند که در بر گیرندهء دو وجه "صورت" و" معنا" است. صورت معانی دستوری را "ابزارهای دستوری صرفی" و "ابزارهای دستوری همنشینی " تشکیل می دهند. این زبان شناسان همچنین در تعریف خود از معنای دستوری، "انتزاعی یا تعمیمی بودن " را به عنوان مهمترین مؤلفة معنای دستوری معرفی می کنند. اما، بررسی های زبان شناختی مؤید این مطلب است که مؤلفهء واقعی در تعیین ماهیت معنای دستوری "اجباری بودن " معنای دستوری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The Russian linguists began to deal with the nature of grammatical meaning in the area of morphology and they are now trying to differentiate this grammatical meaning from other meanings, in particular from lexical
meaning by finding and introducing a series of features. A number of Russian Linguistics consider grammatical meaning as a two - facial element (a hybrid element) that consists of two features, form and meaning. What constitutes the form of a grammatical meaning are paradigmatic grammatical instrument and syntagmatic grammatical instrument. These linguists also introduce the notions of abstractness and generalizeability as the most important feature of a grammatical meaning in their definition of "grammatical meaning". However, Linguistic investigation authenticates the fact that the true feature in determining the nature of a graml}1atical meaning
,is the obligatory concept of it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • abstractiveness
  • grammatical instrument
  • grammatical meaning
  • lexical meaning
  • obligatory