روش های بیان نفی در زبان روسی

نویسنده

چکیده

یکی از مسائل مشکل و پیچیدهء زبان روسی، وجود جملات منفی است. ساخت این جملات با توجه به معانی مختلفشان. نه تنها برای افراد غیر اسلاو که برای سخنگویان ملت های اسلاو غیر روس نیز مشکل ساز و قابل بحث و بررسی است. گاهی اوقات با توجه به محل قرار گرفتن ادات نفی، دانشجویان دچار سر در گمی شده و چندین جملهء متفاوت روسی را توسط یک جملهء فارسی ترجمه کرده و جملهء به دست آمده را معادل آن ها می پندارند. در بعضی موارد، وقتی ساختار جمله منفی است، چه در سبک محاوره ای و یا کتابت، برای بیان مفعول مستقیم به طور گریزناپذیر به جای حالت مفعولی از حالت اضافی استفاده می شود. این مقاله بر آنست تا با مقایسهء انواع جملات منفی، ساخت و معانی متفاوت آن ها را در زبان روسی و معادلشان در زبان فارسی مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

On of the most complicated difficulties of Russian language is that of
negative statements. Construction of such sentences concerning their various meaning is not only difficult for non- slav speakers but also for slav speakers who are non- Russians. Often concerning the position of the negative particles the students are confused sometimes they translate various Russian sentences into one single Persian and perceive the constructed sentence equal to those different Russian sentences. In some occasions, when a sentence has a negative structure, either in spoken language or in written forms, genetive case is used invariably instead of an accusative case in order to express a direct object. This paper intends to survey the construction and senses of negative statements in Russian language and their Persian equivalents by comparing the varieties of negative sentences.
Key Words: ,, , ,.

کلیدواژه‌ها [English]

  • direct object
  • negation
  • negative particles
  • Negative Sentences
  • Structure