حالت و معنای حالت در زبان روسی

نویسنده

چکیده

در دستور سنتی زبان روسی، ویژگی دستوری "حالت " به عنوان یکی از ویژگی های دستوری تغییردهنده در ارتباط با اسم تعیین می شود و بر این اساس، شش حالت صرفی تحت عناوین "حالت نهادی، " حالت اضافی "، "حالت به ای "، "حالت مفعول مستقیم "، "حالت بایی " و "حالت حرف اضافه ای " مشخص می شوند. " صرف اسمی " از سوی دستورنویسان روس عمدتأ به شکل های مختلف اسم که موجب ویژگی دستوری "حالت " به دست می آیند، اطلاق می شود و با توجه به پایانه های صرفی اسامی، سه نوع "صرث اسمی زایا" تعیین می شوند. در مطالعات و تحقیقات مربوط به زبان شناسی نوین روسی، "حالت معنایی! به عنوان یک مقولهء دلستوری جهانی در نظر گرفته می شود و از "حالت صرفی " متمایز می شود. "حالت صرفی " در زبان روسی یکی از مهم ترین ابزارهای دستوری برای بیان "حالت معنایی " است. یکی از مهم ترین روش های بیان "حالت معنایی " در زبان فارسی، استفاده از حروف اضافه در ترکیب با اسامی است. "معانی حالت " در دستور زبان روسی به چهار دسته معانی عام تقسیم می شوند: " معانی نهادی "، "معانی مفعولی "، "معانی متمم اسمی " و "معانی متمم قیدی". هر یک از معانی عام در برگیرنده تعدادی معانی جزیی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In traditional grammar of Russian language, grammatical specification of "Case" is defined as those specifications of "Inflectional Case" related to the Noun. And accordingly we have six "Morphological cases" in this language.
"Nominative" "Genitive" "Dative" "Accusative" "Instrumental" and
, " ,
"prepositional". According to Russian grammarians "Declension" is mainly a
form derived from grammatical specification of case. Considering the "Inflectional Endings" of nouns, there are three types of "Productive Declensions". Studies and researches in modem Russian linguistics consider "Semantic case" as a global aspect of grammar and it is distinct from "Inflectional case". Inflectional case is one of the most important methods for expressing "Semantic case" in Russian language, while in Persian language; "Semantic case" is mostly expressed through using prepositions together with nouns. In Russian grammar, "Case Meanings" is divided into four general meaning groups: "subjective meaning", "Objective meaning",
"adjectival meaning" and "Adverbial meaning". Every one of these general groups consists of several partial meanings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Declension
  • Meaning Case
  • Morphological Case
  • Semantic Case