نارسایی های لغت نامه های روسی به فارسی چاپ ایران

نویسنده

چکیده

با توجه به اهمیت فرهنگ نویسی، در یک فعالیت تحقیقی فشرده بر آن بوده ایم، وضعیت
لغت نامه های روسی- فارسی را بررسی و رویهء استاندارد مناسبی برای تجدید نظر در جهت
أرتقاء آن ها جستجو و معرفی کنیم، بررسی های ما نشان می دهد که در لغت نامه های روسی-
فارسی , نواقص متعدإی وجودد ارد. اهمیت لغت نامه های تشریحی، دو زبانه، بسامدی، دستوری و متنی در آن است که این ها به عنوان منابع بنیادین، مصالح أولیهء فعالیت های زبانی
رأ تشکیل می دهند که فقدأن آن ها و یا نامناسب بودن شان،د یگر فعالیت های زبانی رأ که
شامل آموزش , ترجمه، و یا ساخت پارسر ترجمهء ماشینی رأ شدیدأ تحت الشعاع قرار
می د هند. بنابرأین، به علت نیاز روزافزون ملی و با لحاظ آگاهی از منسوخ شدن واژگان و یا
حتی روش های جمع آوری و تنظیم لغات،د ر این مقاله سعی بر آن نموده أیم ک با تبین
اهمیت موضوع و کندوکاو در نقاط ضعف منابع موجود، با ارأئهء پیشنها دهایی، چشم أندأز
مناسبی به منظور ایجاد انگیزه برأی تدوین لغت نامه های مناسب در عرصه های ذکر شده ارأئه
کنیم و زمینه ساز ساماندهی فعالیت های بالندهء پژوهشی در این باره باشیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

With the increasing importance given to compiling of dictionaries, we have carried out active research on the existing condition and quality of
Russian - Persian dictionaries, and how to improve its quality. Our research investigation shows lack of quality and deficiencies in the Russian - Persian dictionary and this can be a rather acute and critical problem since explanatory dictionaries (bilingual dictionaries) grammatical dictionaries and contextual dictionaries are the basic linguistic resources in any language. Thus a poor quality dictionary can directly effect translation teaching methodologies, mechanical translation, and composition. Therefore taking into consideration the increasing usage of dictionaries and having investigated the existing state of dictionaries, an attempt has been made to
find suitable methods, and to motivate notable research in compiling dictionaries, and thereby establish a reputed research study in this area. dictionaries, composition,

کلیدواژه‌ها [English]

  • bilingual dictionaries
  • Composition
  • contextual dictionaries
  • grammatical dictionaries
  • word processing