سکون ساختاری، تموج تفسیری و سطح توصیف آن

نویسنده

چکیده

دستورهای سنتی به ساختار جمله عنایت زیادی داشته اند و همچنان بر این باورند
که مجموعهء سازه های یک جمله و معانی مترتب بر واژه ها نه تنها جمله ای را به صورت دستوری و نادستوری عرضه می دارند، بلکه معنایی و نامعنایی آن را مشخص می کنند. به عبارت دیگر، جمله را مجموعه ای از سازه ها می دانند که با حفظ تقدم و تأخر افادهء معنی هم می کند. در این جستار بر آنیم تا نشان دهیم جمله، حتی در ساده ترین نوع خود، دارای تموج تفسیری است. پس توصیف ما از ساختار جمله و یا بند باید فراتر از حد به اصطلاح توصیف معنایی باشد و مقوله های صورت منطقی آن نیز باید لحاظ گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Traditional grammars have always concentrated on sentence structure. The assumption is that what makes a sentence meaningful and grammatical is the number of constituents and the meanings attributed to individual words. In other words, a sentence is defined as a series of meaningful words, which represent the sentence meaning regardless of the arrangements of the words. In this paper, attempts are made to demonstrate that a sentence, in its simplest form has multiple meaning structures. Thus, our description of a particular sentence should go much beyond the scope of surface structure. In other words, logical form categories should also be taken into consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grammar
  • grammatical
  • Semantic
  • Structure
  • Syntax
  • ungrammatical and interpretation fluctuation
  • unsemantic