پژوهش ادبیات معاصر جهان (JOR) - مقالات آماده انتشار