نویسنده = امیرعلی نجومیان
تعداد مقالات: 1
1. گفتمان غیرمستقیم آزاد در رمان لب بر تیغ نوشتۀ حسین سناپور

دوره 16، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 91-106

امیرعلی نجومیان؛ محمد غفاری