نویسنده = سید محمد علوی
تعداد مقالات: 5
2. ارزیابی واژگان: بررسی نقش پیچیدگی ساختار گرامری متن و دانش نحوی

دوره 11، شماره 32، بهار و تابستان 1385

سید محمد علوی؛ شیوا کیوان پناه


3. راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری لغت در رشته های زبان

دوره 10، شماره 27، پاییز و زمستان 1384

سید محمد علوی؛ شیوا کیوان پناه


4. کارآیی پروتکل کلامی در بررسی روایی سازه تست زبان

دوره 9، شماره 20، پاییز و زمستان 1383

سید محمد علوی


5. نقش دانش گرامر و واژگان در تست خواندن و درک مطلب

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1383

سید محمد علوی