نویسنده = مرضیه یحیی پور
تعداد مقالات: 7
1. بررسی موضوع جنگ و پیامدهای آن در داستان

دوره 12، شماره 38، بهار و تابستان 1386

مرضیه یحیی پور


2. علل وجود عنصر تنهایی در آثار میخاییل لرمانتف

دوره 11، شماره 34، پاییز و زمستان 1385

مرضیه یحیی پور


4. جایگاه داستان قلب سگی در آثار میخاییل بولگاکف

دوره 11، شماره 31، بهار و تابستان 1385

مرضیه یحیی پور


6. زندگی و مرگ در داستان آقایی از سانفرانسیسکو اثر ایوان بونین

دوره 10، شماره 28، پاییز و زمستان 1384

مرضیه یحیی پور؛ ایوان بونین


7. علل وجود عنصر تنهایی در آثار میخاییل لرمانتف

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1381

مرضیه یحیی پور