دنیای تصّور، هنر و ادبیات از منظر سارتر

دوره 15، شماره 58، بهمن 1389، صفحه 5-30

جمشید آذری ازغندی


تصویر زن درآثار راسین با نگاهی بر سه تراژدی آندروماک، بریتانیکوس و فدر

دوره 15، شماره 59، مهر 1389، صفحه 5-19

غلامرضا ذات علیان؛ عفت الله وردی


بازخوانی شرق نایپول از دیدگاه شرق‏شناسی

دوره 15، شماره 60، دی 1389، صفحه 5-20

فاضل اسدی امجد؛ فاطمه اسمعیلی


اشعار تی اس الیوت در زبان فارسی: بررسی موردی ترجمة تلمیحات

دوره 16، شماره 63، دی 1390، صفحه 5-23

کامران احمدگلی؛ سروه منبری


بازتاب باروک در ساختار غزلیات صائب تبریزی

دوره 17، شماره 3، مهر 1391، صفحه 5-19

10.22059/jor.2012.50891

فاضل اسدی امجد؛ پریوش اسماعیلی


خوانش پسا استعماری همسایه ها در پرتو نظرات اسپیواک

دوره 22، شماره 2، دی 1396، صفحه 337-352

10.22059/jor.2017.126258.1224

رضا البرزی اوانکی؛ فاطمه حیدری