کلیدواژه‌ها = سوررئالیسم
تعداد مقالات: 5
1. "سنگ آفتاب" اکتاویو پاز و تأثیر آن بر ذهن و زبان شاملو

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 654-582

مریم محمودی؛ احمد خادمی


3. بررسی تطبیقی طنز سیاه در داستان‌های فارسی و انگلیسی با تکیه بر مکتب سوررئالیسم

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 403-430

علی محمدی؛ فاطمه تسلیم‌جهرمی


4. بوطیقای تصاویر و اشیاء در گفتمان سوررئالیستی

دوره 15، شماره 58، پاییز و زمستان 1389، صفحه 103-122

طلایه رؤیایی


5. تأثیر سوررئالیسم بر تفکر معاصر

دوره 13، شماره 50، پاییز و زمستان 1387

سیدجمال موسوی شیرازی