کلیدواژه‌ها = بازنمایی
تعداد مقالات: 5
2. وجوه بازنمایی گفتمان روایی: جریان سیال ذهن و تک‌گویی درونی

دوره 16، شماره 61، بهار و تابستان 1390، صفحه 25-40

ابوالفضل حری


3. بازخوانی شرق نایپول از دیدگاه شرق‏شناسی

دوره 15، شماره 60، پاییز و زمستان 1389، صفحه 5-20

فاضل اسدی امجد؛ فاطمه اسمعیلی


4. تفاصیل موسیقایی و شرق‌شناسانه: نگاهی به موسیقی در آثار ادوارد سعید

دوره 13، شماره 45، بهار و تابستان 1387

حسین پیرنجم‌الدین؛ سید محمد مرندی


5. زندگی بعد از پسامدرنیسم و تحلیل کانترا پانتال متن

دوره 9، شماره 20، پاییز و زمستان 1383

سید محمد مرندی