نویسنده = ماندانا صدرزاده (جدید)
تعداد مقالات: 7
1. مادر و شهرهای رشد یابنده : استعاره ای مدرن در سروده های امیل وِرهارن

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 455-470

ماندانا صدرزاده (جدید)


2. کاربرد نظریة تربیت منفی ژان ژاک روسو در روانشناسی جدید

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 221-244

روشنک دانائی؛ ماندانا صدرزاده


3. ترجمه حقوقی: چالش‌ها و نظریه‌های معاصر

دوره 16، شماره 62، بهار و تابستان 1390، صفحه 77-91

ماندانا صدرزاده


4. تقابل ساختارهای شرطی فرانسه – فارسی

دوره 10، شماره 26، پاییز و زمستان 1384

ماندانا صدرزاده؛ هما لسان پزشکی


6. فلسفة سارازن ها د ردایرة المعارف: تصویری شکوهمند

دوره 9، شماره 21، پاییز و زمستان 1383

ماندانا صدرزاده