نویسنده = فریده علوی
حضور اسطوره‌های ادبی خارجی در شعر معاصر فارسی

دوره 16، شماره 61، فروردین 1390، صفحه 41-60

فریده علوی؛ رضا علی اکبرپور


حسب حال نویسی تخیلی

دوره 9، شماره 21، دی 1383

فریده علوی